RESTEN:
d h m s

Reglament

Llegeix el reglament de la cursa que es celebrarà el dia 6 de maig de 2018 a la nostra localitat de Llorenç del Penedès

INTRODUCCIÓ El present reglament explica quines són les condicions i característiques de la CURSA DE MAIG DE LLORENÇ DEL PENEDÈS. Aquest reglament és d’estricte compliment per tots els participants de qualsevol de les distàncies que comprèn l’esdeveniment.

Totes les incidències no recollides en el present reglament seran resoltes per la direcció de la cursa.

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de la organització.

Amb la realització de la inscripció a qualsevol de les distàncies de l’esdeveniment implica l’acceptació total del present reglament.

1. ORGANITZACIÓ:

1.1. La prova CURSA DE MAIG DE LLORENÇ DEL PENEDÈS, està organitzada per “La Cumprativa” .

1.2. L’organitzador de la prova compte amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès i del Consell Esportiu del Baix Penedès.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

2.1. La inscripció i participació en la cursa implica l’acceptació del present reglament.

2.2. Per participar-hi s’ha de ser major d’edat el dia de la cursa, en cas de ser menor és obligatori omplir l’autorització que s’obre automàticament al formalitzar la inscripció de un menor.

2.3. Els corredors han de tenir la preparació adient per fer front al quilometratge i al desnivell de la prova.

2.4. Els participants han de tenir nocions de muntanya que els permetin fer un càlcul dels parcials entre el quilometratge de la prova i el desnivell. Els participants han de saber interpretar un mapa de ruta en cas de pèrdua. 2.5. Els corredors han d’haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció.

2.6. La cursa podrà acollir un límit de corredors.

2.7. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants.

2.8. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial.

2.9 En cas de condicions climàtiques adverses, l’organització pot modificar el recorregut.

3. MATERIAL I ROBA.

3.1. L’organització es reserva el dret d’obligar a aturar la sortida de qualsevol corredor si considera que no porta el material adient.

3.2. Recomanem que els corredors calcin de manera adient a les condicions tècniques que requereixen les curses de muntanya.

3.3. Els participants s’han d’equipar de diferent roba tècnica per fer poder afrontar les diverses condicions meteorològiques que desafiaran al llarg de la cursa.

3.4. L’organització també recomana que tots els corredors duguin crema solar, menjar i beure extra.

3.5. L’organització revisarà i supervisarà, aleatòriament, que els participants duguin el material que marca el present reglament.

3.6. El director de la cursa es reserva el dret a fer canvis, fins al moment del “brífing” de la cursa, sobre el material obligatori per fer front a l’etapa depenent de les condicions meteorològiques.

3.7. En cas de condicions meteorològiques adverses el director de cursa 1 o 2 dies abans enviarà un mail a tots els participants amb les recomanacions o obligacions al detall.

3.8. MATERIAL OBLIGATORI L’organització informarà mitjançant un apartat de la web i en el briefing que s’enviarà personalitzat a cada corredor.

És obligatori posar una direcció de mail i un telèfon de contacte correcte per poder contactar si fos necessari amb el participant o persona vinculada.

4. DORSALS I ACREDITACIONS.

4.1. Cada un dels participants tindrà un dorsal personalitzat amb el seu xip incorporat en el mateix dorsal.

4.2. És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls.

4.3. No està permès cap canvi de dorsal entre corredors.

4.4. Cada un dels participants podrà accedir a les zones comunes, així com a l’avituallament d’arribada o A LA ZONA DE CORREDORS amb el seu dorsal.

4.5. És obligatori portar visible l’acreditació (dorsal) per facilitar l’accés als espais reservats als corredors.

4.6. Les persones no acreditades NO tindran accés a les instal·lacions, ni als serveis ni a l’avituallament d’arribada. 5. CONTROLS

5.1. Durant el recorregut hi haurà diferents punts de controls repartits al llarg del mateix.

5.2. Els corredors hauran de quedar registrats en tots els punts de control establerts.

5.3. L’organització establirà un temps de pas en cada un dels controls. Aquells corredors que el sobrepassin hauran d’entregar el seu dorsal al control, retirar-se de la prova i seguir les instruccions dels responsables.

5.4. Cada un dels controls també serà un punt d’informació on els participants podran trobar resposta a les inquietuds que els sorgeixin durant la cursa.

5.5. L’organització es reserva el dret de col·locar controls de cursa aleatoris al llarg del recorregut.

6. AVITUALLAMENTS

6.1. En el Km 5 hi haurà 1 avituallament pels corredors de la prova dels 10K, en aquest avituallament hi trobareu aigua y begudes isotòniques.

6.2. Els participants han de llançar els residus de l’avituallament dins del perímetre marcat per l’organització.

6.3. A l’arribada hi haurà avituallament sòlid i líquid.

7. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

7.1. L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament.

7.2. Les sancions seran consensuades per l’organització un cop finalitzi la cursa i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets.

7.3. L’organització desqualificarà a tots els corredors que consideri que no porten el material obligatori, un cop la cursa ja estigui en curs, mitjançant controls d’arbitratge a la muntanya.

7.4. L’organització desqualificarà a tots els corredors que siguin enxampats llançant residus a terra. “Atenció permissibilitat 0”.

8. RETIRADES

8.1. Els corredors que decideixin abandonar la carrera hauran de retirar-se en un dels punts de control. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut, ja que això implicaria un rescat sigui terrestre o aeri.

8.2. L’organització només es compromet a tornar als participants, al punt de sortida i arribada de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat.

8.3. L’organització no tornarà als participants (al punt de sortida/arribada) que han abandonat fins que hagi finalitzat la cursa, per tal d’assegurar el desenvolupament òptim d’aquesta.

8.4. Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització i entregar el “xip”. 9. EL “XIP”

9.1. Els corredors hauran de portar el dorsal que ja porta el xip incorporat en el mateix, a la part frontal. No esta permès portar-lo a l’esquena o qualsevol altre lloc amagat.

9.2. El fet de no portar ben posat el dorsal i el xip pot ser motiu de desqualificació.

10. EMERGÈNCIES.

10.1. Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’incidència.

10.2. Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se a socorre’l i prestar-li tota l’ajuda possible.

10.3. Si els participants que han prestat la seva ajuda han perdut molt de temps, el director de carrera valorarà la situació i prendrà les decisions corresponents.

10.4. És obligatori tenir gravats els telèfons d’emergència que proporcionarà l’organització en la documentació que es lliurarà amb el dorsal.

10.5. En cas d’emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar al 112.

11. MEDI AMBIENT

11.1. La cursa esdevé per uns entorns naturals únics i cal que continuïn tal com estan. Els participants hauran de conservar i preservar el medi.

11.2. La flora i la fauna constitueixen les zones protegides naturals per on transcorren els recorreguts. Els corredors hauran de respectar-les i donar preferència als ramats d’animals que es puguin trobar al llarg del recorregut.

11.3. Els corredors hauran d’adaptar-se a cada una de les diferents tipologies de terreny que es trobaran durant els recorreguts.

11.4. Com a corredors de muntanya, cada un dels participants, no només hauran de preservar el medi, sinó actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant de qualsevol adversitat.

12. RECORREGUT I MARCATGE

12.1. Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar-se per extremar les precaucions abans de creuar la calçada.

12.2. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, guix i altres elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.

12.4. És obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts.

12.5. L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels corredors està en perill, en cap cas l’organització suspendrà la prova per raons meteorològiques.

12.6. En cap cas l’organització retornarà els diners de la inscripció.

12.7. Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, fins i tot, activar el recorregut alternatiu. També es pot retardar l’horari previst de la carrera. 12.8. En tots els punts del recorregut que els corredors trobin cinta col·locada horitzontalment com si fos una barana, significa que no es pot avançar. És una zona de precipicis i algun corriol es considera molt estret i podria ocasionar un greu accident si el corredor que és avançat surt del petit corriol.

13. BRÍFING” I RECOLLIDA DE DORSALS.

13.1. Tots els corredors hauran d’estar presents al “brífing” i a la recollida de dorsals.

13.2. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport, el DNI o un document equivalent pels estrangers, la targeta federativa (en cas d’estar federat) i el document de “descàrrec de responsabilitat” que facilitarà l’organització amb la inscripció.

13.3. En el cas de no poder recollir el dorsal personalment, ho pot fer un company portant el lliurement de responsabilitat degudament omplert i signat, fotocòpia del DNI i pels federats, fotocòpia de la targeta.

13.4. En cada un dels “brífing” es donaran tots els detalls tècnics que el corredor necessita conèixer per fer front a cada un dels recorreguts.

13.6. En el “brífing” també es detallarà el protocol, programa i detalls de la carrera.

14 . RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

14.1. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.

14.2. L’organització si ho troba convenient, podrà demanar als participants un document de “descàrrec de responsabilitat” que hauran de signar.

15. PROTECCIÓ DE DADES

15.1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.

16. DRETS D’IMATGE

16.1. Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la carrera.

16.2. L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.

16.3. El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en l’aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

16.4. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a TRETZESPORTS a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la CURSA DE MAIG DE LLORENÇ DEL PENEDÈS, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la CURSA DE MAIG DE LLORENÇ DEL PENEDÈS, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents de les indicades.

17. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

17.1. L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen. 18. INSCRIPCIÓ

18.1. Els preus dels drets d’inscripció i participació es poden veure a la pàgina web de la cursa. (veure apartat inscripcions)

18.2. En la mateixa pàgina podreu veure a què dona dret l’inscripció a qualsevol de les diferents modalitats de la CURSA DE MAIG de LLORENÇ DEL PENEDÈS.

18.3. Formalitzar i enviar el present formulari d’inscripció de la web, no garantirà la plaça, la plaça no s’assignarà al corredor de manera definitiva fins que el pagament no sigui efectiu, o s’enviï un justificant via mail.

18.4. Un cop formalitzat el pagament no es retornaran els diners en cap cas. En cas de lesió justificada amb comprovant mèdic, es podrà fer efectiu un canvi de nom pel nom d’un altre company o amic interessat a participar, enviant-nos les dades al correu info@tretzesports.com

18.5. Canvis de distància.

18.5.1. Es farà un canvi de distància si hi ha places lliures al nou recorregut.

18.5.2. Si el canvi és a una distància inferior no es retornarà la diferència.

18.5.3. Si el canvi es fa a una distància superior, el corredor haurà d’abonar la diferència.

18.6. Les inscripcions fetes el dia de la cursa o ora de termini tindran un recarrec de 2 euros.

19. CATEGORIES

Categoria Absoluta participants nascuts al l’any 2004 fins el 1983 Categoria Veterà participants nascuts entre l’any 1982 fins el 1968 Categoria Màster participants mes grans de l’any 1981

20. CURSES i PREMIS

CURSA 10 K Trofeu als 3 primers classificats de la general Homes i Dones Trofeu al primer classificat de cadascuna de les categories. Al primer classificat local Homes i Dones (*) Els premis no són acumulatius.

CURSA 5K Trofeu als 3 primers classificats de la general Homes i Dones Trofeu al primer classificat de cadascuna de les categories. Al primer classificat local Homes i Dones (*) Els premis no són acumulatius.

20. LES CURSES INFANTILS

20.1 Les inscripcions per les curses infantils seran gratuïtes. Les curses infantils es

desenvoluparan al voltant de la Rambla Marinada, i el circuit estarà totalment tancat a la circulació. Les distàncies seran de 180m (tomb a la primera illeta de la Rambla) i de 415m (tomb a la primera i segona illeta de la Rambla). 20.1. Les curses infantils, degut a la diferència d’edats dels participants, són totalment populars, o sigui que no hi haurà guanyadors ni classificació final, i tots els participants rebran un obsequi

21. ACCEPTACIÓ

21.1. La formalització de la inscripció implica l’acceptació del present reglament.

CURSA DE MAIG DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Descarregat el reglament

Descarregat l’autorització per a menors